خدا شناسی و خدا پرستی

نمایش یک نتیجه

خدا شناسی و خدا پرستی

۴۵,۰۰۰ تومان
«خدا شناسی و خداپرستی»، برترین آرمان یک انسان حقیقت جو و طالب سعادت و کمال در زندگی می باشد و او باید برای رسیدن به آرمان زندگی و تحقق فلسفه و هدف آفرینشش، ازهیچ کوشش و تلاش سودمند و موثری در این زمینه کوتاهی نکند و تا دست یابی به آن-البته به قدر توانش-آرام و قرار نگیرد و در هیچ لحظه ای از حرکت و تلاش باز نایستد؛ چرا که هر گونه غفلت و بی توجهی به این مسئله بسیار مهم و سرنوشت ساز زیان های جبران ناپذیری را به دنبال دارد و انسان را دچار بد فرجامی و نگون بختی می کند و سرانجام این روش و سیر قهقرایی چیزی جز گمراهی و افتادن در آتش دوزخ و دور ماندن از زندگی سعادتمندانه در بهشت برین نخواهد بود. در نوشتاری که پیش رو دارید، نویسنده کوشیده با اطلاع رسانی درست و مستدل- با استناد به آیات و روایات- شما را در پیمودن راه «خدا شناسی و خدا پرستی» یاری رساند و در این راستا زمینه دستیابی به شناخت بیشتر و بهتر به موضوع مزبور و درک فزون تر اهمیت آن را برای شما فراهم کند و راه ها و راهکارهای رسیدن به هدف بسیار مقدس و ارزشمند«خداشناسی و خدا پرستی» را به شما معرفی نماید و همراه با آن-طی یک فصل- به برخی از مهم ترین موانع و آسیب های پیش روی پوینده این راه کمالی و تعالی بخش اشاره کند. از همه خوانندگان گرامی این کتاب انتظار می رود که افزون بر مطالعه محتوای کتاب، بکوشند آن را در عمل و رفتار خویش به اجرا بگذارند و یقین بدانند که آثار و برکات سودمند و شیرینی را برای آنان در پی خواهد داشت. کتاب حاضر در هشت فصل کوتاه تنظیم شده است: فصل اول: مفاهیم فصل دوم: اهمیت و ضرورت خدا شناسی فصل سوم:راه های خدا شناسی فصل چهارم: توحید و مراتب آن فصل پنجم: مراحل و شاخص های خدا شناسی و خداپرستی فصل ششم: راه های تحصیل و تقویت خدا شناسی و خداپرستی فصل هفتم: آثار خدا شناسی و خداپرستی فصل هشتم:موانع و آسیب های خداشناسی و خداپرستی