فرهنگ از نظر تا عمل(فرهنگ،دیدگاه ها،سیاست گذاری،برنامه ریزی،مهندسی و پیوست فرهنگی)

0 نظر
موجود

درباره محصول

این کتاب مبتنی بر نگرش اسلام به فرهنگ_ که در فرمایشات امام خامنه ای دام ظله متجلی است_تدوین شده است و با پرهیز از رویکرد افراطی یا تفریطی، فرهنگ را مقوله ای قابل برنامه ریزی و مدیریت می داند که ضمن پرداختن به اصول، باید از دخالت در امور فرعی و شخصی
پرهیز کرد.
بر اساس این نگرش، بخش های فرهنگ،سیاست گذاری فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی و پیوست فرهنگی در این مجموعه مورد بحث قرار گرفته است تا نشان دهیم فرهنگ قابل برنامه ریزی است و در عین حال نباید برای وصل به هدف،به اجبار و قوه قهریه متوسل شد.
در این مجموعه تلاش شده است با بیانی ساده و روان،ضمن پرداختن به دیدگاه های نظری، از مباحث عملی و کاربردی غفلت نشود بطوری که می توان این کتاب رابه عنوان یک کتاب جامع برای دوره های آموزشی و کارگاه های عملی، به دانشجویان رشته های فرهنگی و فرهنگ یاران معرفی کرد.

84,000 تومان