تعامل اسلام و ایران

0 نظر
موجود

درباره محصول

هر چند دین اسلام در جزیره العرب ظهور یافت، ولی در آنجا محصور نماند و آموزه های حیات بخش آن در مدت کوتاهی بر بخش گسترده ای از عالم از جمله ایران پرتو افکند.
جامعه ایران، که از درون دچار انحطاط_ به خصوص در حوزه ی اعتقادی و فرهنگی_گشته بود، انتظار دینی میکشید تا به تمسک به آن، خویشتن را از اسارت اعتقادات خرافی و ستمهای اجتماعی حاکم نجات بخشد.
با ورود اسلام به ایران این انتظار به سر آمد. تعالیم انسان ساز دین اسلام، اندیشه های نوین و دیگر جذابیتهای این شریعت حیات بخش، به خصوص مساوات جویی و عدالت محوری آن، اشتیاق ایرانیان را_که تشنه عدالت اجتماعی بودند_ به دین اسلام دو چندان ساخت.
در این نوشتار سعی شده این حقایق تحلیل و بررسی شوند و تعامل میان اسلام و ایران تبیین گردد.

8,800 تومان

10 در انبار