نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت

0 نظر
موجود

درباره محصول

این کتاب یک مقدمه و هشت فصل با عنوان‌ های: «کلیات»، «اسلام و حکومت»، «اسلام و قانون‌ گذاری»، «اهداف و وظایف حکومت اسلامی»، «مبانی نظری حکومت در عصر غیبت»، «ویژگی‌ ها و اختیارات ولی فقیه» و «نقش مردم در حکومت اسلامی» دارد.

نویسنده در مقدمه این کتاب آورده است:

اسلام، دینی جامع و دارای مقررات و اصول جامع و مستمر در تمام زمینه‌ هاست. جامعیت و خاتمیت اسلام اقتضا می‌ کند این مکتب در همه زمینه‌ ها به ویژه در زمینه حکومت و مسائل مربوط به آن، شیوه کامل و جامعی ارائه دهد. از اهداف گسترده مکتب اسلام، تأمین سعادت دنیا و آخرت بشر است و قواعد و مقررات آن در زمینه نظام سیاسی ـ اجتماعی و دارای حاکمیت و حکومت و قانون‌گذاری است. این حاکمیت، با سایر نظام‌ ها تفاوت دارد؛ چون اهداف نظام اسلامی با سایر نظام‌ ها متفاوت است.

هدف سایر نظام‌ ها، رسیدن به سعادت در این دنیاست، اما هدف نظام اسلامی، رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی ست، به همین جهت، نوع حکومت در نظام اسلامی نیز با نوع حکومت در نظام‌ های دیگر فرق اساسی دارد.
پژوهشکده تحقیقات اسلامی کوشیده است با بررسی اندیشه‌ های مختلف در زمینه سیاست و حکومت، اصول، مبانی و مسائل اصلی سیاسی را تببین نماید.

15,000 تومان

5 در انبار