اشک معرفت: نگاهی نو به سوگنامه امام حسین (ع)

0 نظر
در دست چاپ

درباره محصول

نوشتار حاضر دارای خصوصیات زیر است:

مراجعه به منابع معتبر و دست اول و نقل مقتل از آن منابع و پرهیز از مراجعه به منابع ضعیف و غیر معتبر.

رعایت اختصار و ایجاز در نقل مطالب در عین اینکه سعی شده موارد لازم از قلم نیفتد و آنچه باید برای مردم نقل شود، مورد غفلت واقع نشده باشد.

پرهیز از نقل وقایعی که با اعتبارات عقلی سازگار نیست و یا خلاف سیره اهل بیت و یا موهن و سست می باشد، و در صورت نقل واقعه ای که معتبر و مشهور است، تحلیل و توجیه مناسب آن ارائه شده است.

ارائه تحلیل های لازم از برخی وقایع که نیازمند توضیح و تحلیل مناسب بوده است.

طرح شبهات ایجاد شده از برخی مقتل ها، و ارائه پاسخ مناسب به شبهات و پرسشها.