دست اندرکاران

دست اندرکاران

border-outeam

سعدالله شمس الدینی

مدیر مسئول
انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام می باشد

علی اسماعیل زاده

آماده سازی
انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام می باشد

علی رضاوند

روابط عمومی
انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام می باشد

حامد توکلی

واحد فروش
انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام می باشد

حجت یوسفعلی

مترجم
انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام می باشد

حسین نصیر محمدی

آماده سازی
انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام می باشد

حسین قاسم حمزه

ویراستار
انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام می باشد

حسن حاج علی

گرافیست
انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام می باشد

انتشارات زمزم هدایت

border-outeam